Księga przychodów i rozchodów

Biuro księgowe w ramach umowy o prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oferuje:

• komputerowe prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,

• prowadzenie ewidencji VAT,

• prowadzenie aktualnych rozliczeń z tytułu podatku PIT, VAT,

• sporządzanie rozliczeń rocznych,

• prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,

• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

• załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Księgi handlowe

Księgi handlowe

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są podmioty, które rozliczają się zgodnie z zasadami podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT) .

Biuro księgowe w ramach umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych oferuje:

• komputerowe prowadzenie księgi rachunkowej tj. księgi głównej, ksiąg i ewidencji pomocniczych w tym ewidencji VAT,

• prowadzenie bieżących rozliczeń z tytułu podatku CIT, PIT, VAT,

• sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym,

• prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,

• reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym,

• załatwianie wszelkich formalności w ZUS i Urzędzie Skarbowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Ewidencja ryczałtowa

Biuro księgowe w ramach umowy o prowadzenie ewidencji przychodów oferuje:

• komputerowe prowadzenie ewidencji przychodów,

• prowadzenie ewidencji VAT,

• przygotowywanie rozliczeń i deklaracji z tytułu podatku PIT, VAT,

• przygotowanie rozliczenia rocznego (PIT28),

• prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych,

• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

• załatwianie wszelkich spraw urzędowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

 

Kadry i płace

Dla tych z Państwa , którzy całość spraw związanych prowadzeniem kadr i płac chcą przekazać do obsługi przez biuro księgowe możemy zaoferować:

• kompleksową obsługę kadrowo-płacową,

• przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• prowadzenie akt osobowych pracowników,

• prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych,

• prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i zlecanie ich przeprowadzania,

• ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności,

• obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (przygotowywanie umów, rachunków),

• sporządzenie list płac,

• sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,

• sporządzenie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,

• prowadzenie sprawozdawczości,

• obliczanie należnych składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,

• sporządzenie regulaminów pracy i wynagradzania

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Biuro zajmuje się rozliczeniem dostaw usług i towarów oraz ich nabyciem w krajach należących do Unii Europejskich.

Opłata środowiskowa

Do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska zobowiązane są podmioty zgodnie z art.3 pkt. 20 Prawa Ochrony środowiska.

Biuro księgowe sporządza dla każdego przedsiębiorcy ( którego obowiązuje wyżej wymieniona ustawa) wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Wnioski VZM 1 z załącznikami

O zwrot mogą się ubiegać osoby fizyczne, które dokonały zakupu materiałów budowlanych,

które od dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towaru i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 roku podatkiem VAT.

Zakupy muszą być udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wystawionymi od 1 maja 2004 roku.

 

Import, eksport

Biuro zajmuje się rozliczaniem Intrastat w urzędzie celnym i rozliczanie dokumentów celnych.